Sort by
Sort by

Kasutustingimused

Nestlé’ kodulehe kasutustingimused

Täname teid, et külastate seda veebilehte. Lugege hoolikalt siinses dokumendis olevaid kasutustingimusi, kuna veebilehe igasuguse kasutamisega kinnitate oma nõusolekut siinolevate kasutustingimustega.

Kogu selle lehe ulatuses viitavad mõisted „meie”, „meid”, „Nestlé” ja „Nestlé Group” olenevalt kontekstist Nestlé S.A-le ja sellega seotud ettevõtetele. „Teie” viitab veebilehele pöördunud ja/või seda kasutavale isikule.

Veebilehe privaatsusteatis

Kõiki veebilehele sisestatud isikuandmeid ja materjale käsitletakse veebilehe kasutustingimustes oleva privaatsusteatise järgi.

Teabe täpsus, terviklikkus ja ajakohasus

Kuigi me püüame teha kõik võimaliku, et tagada sellel veebilehel oleva teabe täpsuse ja täielikkuse, ei ole me vastutavad, kui teave, mis on sellelt veebilehelt kättesaadav, ei ole täpne või täielik. Veebilehelt saadud mis tahes materjalile tuginemine on omal vastutusel. Te nõustute, et teie kohustus on jälgida veebilehel sisalduva materjali ja teabe muutumist.

Edastamine

Kogu isikustamata suhtlust või materjale, mida te edastate sellele veebilehele elektronposti teel või muul viisil (sh mis tahes andmed, küsimused, kommentaarid, ettepanekud vms), käsitletakse mittekonfidentsiaalse ja mittekaubanduslikuna. Kõik, mida edastate või postitate, kuulub Nestlé Groupile ja seda võib kasutada mis tahes eesmärgil (sh, kuid mitte ainult taasesitamiseks, avalikustamiseks, edastamiseks, avaldamiseks, ülekandmiseks ja postitamiseks). Peale selle on Nestlé Groupil õigus kasutada igal eesmärgil (sh, kuid mitte ainult toodete aredamiseks, tootmiseks, reklaamiks ja turustamiseks) mis tahes ideid, kunsti, leiutisi, arendusi, ettepanekuid või kontseptsioone, mida sisaldavad teie sellele veebilehele saadetud materjalid. Sellise kasutamise eest ei maksta teavet esitanud poolele hüvitist. Teavet esitades garanteerite, et esitate endale kuuluvat materjali/sisu, et see ei ole kedagi laimav ja et selle kasutamisega ei riku Nestlé Group mis tahes kolmanda osalise õigusi ega ühtki kohaldatavat seadust. Nestlé Groupil ei ole kohustust saadud teavet kasutada.

Intellektuaalomandi õigused

Kõik sellel kodulehel oleva teksti, piltide ja muude materjalide kohta käivad autoriõigused, kaubamärkide ja muude intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Nestlé Groupile või kasutatakse neid vastava omaniku loaga.

Teil on lubatud seda veebilehte sirvida ja sellest väljavõtteid taasesitada neid trükkides, kõvakettale allalaadides või muudele isikutele levitades. Seda võib teha ainult tingimusel, et hoiate muutmatuna kõik autoriõiguse ja muu omandiõiguse teatised ning väljavõtete allosas oleva märke kaubamärgi kohta.

Keelatud on müüa või levitada selle kodulehe osade reproduktsioone ärieesmärgil ja muuta või lisada seda mis tahes muusse töösse, väljaandesse või veebilehele.

® Reg kaubamärk, Société des Produits Nestlé S.A.Kõik õigused kaitstud.

Kõik sellel veebilehel kuvatavad kaubamärgid, logod, märgid ja teenindusmärgid (kõik koos „kaubamärgid”) kuuluvad Nestlé Groupi osale Société des Produits Nestlé S.A. Mitte midagi sellel veebilehel ei tohi tõlgendada nii, nagu annaks see loa või õiguse kasutada ükskõik millist veebilehel kuvatavat kaubamärki. Veebilehel kuvatavate kaubamärkide või muu sisu kasutamine/kuritarvitamine (muul viisil kui kasutustingimustes ette nähtud) on rangelt keelatud. Teid on seega teavitatud, et Nestlé Group kaitseb rangelt oma intellektuaalse omandi õigusi seaduse täies ulatuses.

Lingid teistele veebilehtedele

Lingid Nestlé Groupi veebilehtedel võivad viia teid väljapoole Nestlé Groupi võrku ja süsteeme ning Nestlé Group ei võta endale vastutust nende kolmandate osaliste veebilehtede sisu, täpsuse või toimivuse eest. Lingid on esitatud heas usus ja Nestlé Groupi ei saa pidada vastutavaks edaspidiste muudatuste eest kolmandate osaliste veebisaitidel, millele me viitame. Teiste lehtede linkide lisamisega oma kodulehele ei anna Nestlé Group neile oma heakskiitu. Soovitame olla ise teadlik ja lugeda hoolikalt läbi kõigi külastatavate veebilehtede õiguslikud ja privaatsussätted.

Garantiid ja välistused

Selle veebilehe kasutamisega seotud risk on ainult teie enda kanda.

Garantiid

Seda veebilehte esitatakse teile põhimõtete „nii nagu on” ja „parasjagu saadaval” alusel ja sellest tulenevalt ei anna Nestlé Group mingeid garantiisid – ei otseseid, kaudseid, seadusejärgseid ega muid (sh kaudseid garantiisid seoses kaubandusliku või rahuldava kvaliteediga ja sobivusega teatud otstarbeks). Muuhulgas ei anna ka mitte mingeid garantiisid ega kinnitusi, et siinsel veebilehel olev materjal on täpne, usaldusväärne, ajakohane ja ei kahjusta kolmandaid osalisi, et juurdepääs sellele veebilehele on katkematu, tõrke- või viirusevaba, et see veebisait on turvaline, et siinse veebilehe kaudu saadud nõu või Nestlé Groupi arvamus on täpne või sobilik sellele tuginemiseks, ja kõik sellekohased kinnitused ja garantiid on samuti selgesõnaliselt välistatud.

Pange tähele, et mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudsete garantiide välistamist, nii et mõned neist välistustest ei pruugi teile kehtida. Palun kontrollige oma kohalikest seadustest.
Me jätame endale õiguse piirata, peatada või lõpetada igal ajal etteteatamata teie juurdepääs sellele veebilehele või mis tahes veebilehe elemendile või osale.

Vastutus

Nestlé Groupil ja/või ükskõik millisel teisel osalisel, kes on olnud meie nimel seotud selle veebilehe loomise, tootmise või pakkumisega, ei ole mingit vastutust mis tahes otsese, juhusliku, olulise, kaudse, erilise või karistava iseloomuga kahju, kulu või kahjumi ees. Samuti ei ole mis tahes viisil vastutust tulenevalt teie juurdepääsust, kasutamisest või võimetusest kasutada seda veebilehte, aga ka tulenevalt sisu muutmisest sellel veebilehel või tulenevalt muudest veebisaitidest, millele on juurdepääs sellel veebilehel oleva lingi kaudu.Vastutust ei ole ka kohalduva seadusega lubatud ulatuses meie võetavatest meetmetest või neist, mida meil ei õnnestu teha teie meile saadetud elektronkirjade tõttu.

Nestlé Groupil ja/või ükskõik millisel teisel osalisel, kes on olnud seotud selle veebilehe loomise, tootmise või pakkumisega, ei ole mingit kohustust säilitada materjali ja teenuseid, mis on sellel veebilehel kättesaadavaks tehtud, või pakkuda sellega seotud parandusi, uuendusi või pressiteated. Mis tahes materjali siinsel veebilehel võib muuta ette teatamata.

Peale selle Nestlé Group ei vastuta ega kohustu kandma kahju, mille on põhjustanud viirused, mis võivad nakatada teie arvuti tarkvara või muud vara seetõttu, et te kasutasite, omasite ligipääsu või laadisite alla materjale sellelt veebilehelt. Kui soovite sellelt veebilehelt materjali alla laadida, teete seda omal vastutusel.

Kohaldatavate seadustega lubatud maksimaalses ulatuses loobute selgesõnaliselt kõigist nõuetest (mis võivad tuleneda teie juurdepääsust või siinse veebilehe kasutamisest) Nestlé Groupi, selle ametnike, direktorite, töötajate, tarnijate ja programmeerijate vastu.

Keelatud tegevus

Teil on keelatud teha mis tahes toiminguid, mida Nestlé Group võib pidada sobimatuks ja/või mida loetakse õigusvastaseks või mis on keelatud siinse veebilehega seotud kohaldatavate seadustega. Keelatud on teha muuhulgas järgmist, aga mitte ainult.

  • Kõik toimingud, mis rikuksid privaatsust (sh isiklike andmete üleslaadimine asjaomase isiku nõusolekuta) või muid isikuõigusi.
  • Veebilehte kasutades laimamine või Nestlé Groupi, selle töötajate või teiste isikute maine kahjustamine või tegutsemine viisil, mis jätab Nestlé Groupist halva mulje.
  • Viirusega failide, mis võivad kahjustada Nestlé Groupi või teiste isikute vara, üleslaadimine.
  • Veebilehele autoriseerimata materjali postitamine või edastamine, sh, aga mitte ainult materjal, mis meie arvates tõenäoliselt tekitab pahameelt, kahjustab või rikub Nestlé Groupi või kolmandate osaliste süsteeme või võrgu turvalisust, on laimav, rassistlik, sündsusetu, ähvardav, pornograafiline või muul viisil õigusvastane.

Jurisdiktsioon ja kohtualluvus

Nestlé Group ei väida, et veebilehel esitatud materjal ja teave on kohased või saadaval kõigis asukohtades või keeltes.

Te lepite Nestlé Groupiga kokku, et kõik veebilehe kasutusse puutuvad ja sellest tulenevad vastuolud ja nõuded on reguleeritud Šveitsi õigusega ja kuuluvad lahendamisele ainult Šveitsi kohtutes.

Õigusteatise värskendus

Jätame endale õiguse teha siinses teatises parandusi ja muudatusi. Palun pöörduge sellele leheküljele aeg-ajalt tagasi, et vaadata läbi praegu olemasolev ja uus lisateave.

Autoriõigus © 2012 Société des Produits Nestlé S.A.