Sort by
Sort by

Labas pārtikas pamatā ir sastāvdaļu kvalitāte, cilvēki, kas tās ražo, kā arī augsne un ekosistēmas, kur tās aug. Audzētāju un viņu vides aizsardzība nodrošina Nestlé uzņēmējdarbības ilgtermiņa panākumus.

Tas nozīmē, ka mums jāzina, no kurienes nāk mūsu sastāvdaļas, un ka tās tiek ražotas veidā, kas ļauj samazināt negatīvo ietekmi un pozitīvi ietekmēt indivīdus, kopienas un planētu.

Mūsu filozofija

Mūsu mērķis ir izveidot ilgtspējīgas un noturīgas pārtikas piegādes ķēdes.

 

Galvenie izaicinājumi

Ilgtspējīgas pārtikas piegādes nodrošināšana ir globāla problēma, kurai nepieciešami pārveidojoši risinājumi. Lauksaimniecība un piegādes ķēdes saskaras ar ievērojamiem izaicinājumiem, un to pārvarēšanai būs nepieciešami saskaņoti visu ieinteresēto personu centieni. Tādas problēmas kā bērnu darbs, piespiedu darbs, klimata pārmaiņas, ūdens trūkums, mežu izciršana un dzīvnieku labturība, ir būtiskas problēmas, kuras nevar atrisināt tikai Nestlé. Lai gūtu padziļinātu izpratni par jautājumiem vietējā kontekstā un izstrādātu risinājumus, ieviešot reālas pārmaiņas, nepieciešami sadarbības centieni un pieredzes apmaiņa.

Iespējas

Sadarbojoties Nestlé un tās partneri var pozitīvi un jēgpilni ietekmēt ilgtspējīgu attīstību, palielināt iztikas līdzekļus, mazināt klimata pārmaiņas, risināt globālās nabadzības problēmas un nodrošināt pārtikas krājumus nākotnei. Mēs zinām, ka paši nevaram atrisināt šos jautājumus, tāpēc sadarbojamies ar valstu valdībām, nevalstiskajām organizācijām (NVO), ekspertu organizācijām, nozares kolēģiem un citām ieinteresētajām personām, lai ieviestu efektīvus risinājumus. Labākās lauksaimniecības prakses izmantošana ļauj mums palīdzēt lauksaimniekiem uzlabot produktivitāti, savukārt jaunu tehnoloģiju ieviešana var palīdzēt palielināt pārredzamību un identificēt problēmas un jaunus, novatoriskus risinājumus visā mūsu piegādes ķēdē.

Kā mēs pārveidojam savu piegādes ķēdi?

Lai pārveidotu mūsu lauksaimniecības piegādes ķēdes un radītu nozīmīgu ietekmi, mēs koncentrējamies uz šādām jomām:

  • Caurspīdīgums – redzamības nodrošināšana tam, no kurienes nāk mūsu izejvielas un kā tās tiek ražotas.
  • Dabas kapitāls – vides aizsardzība un resursu saglabāšana.
  • Cilvēktiesības – nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu un aizsardzību.
  • Dzīvnieku labturība – pārliecināties, ka pret mūsu piegādes ķēdes dzīvniekiem izturas cienīgi, kā arī tie ir veselīgi.

Mūsu mērķis ir to panākt, cieši sadarbojoties ar partneriem ekspertiem un mūsu lauksaimniecības piegādātājiem, kuri pilnībā izprot lokālos izaicinājumus, kur ieviestās izmaiņas var veicināt transformāciju. Identificējot problēmu pamatcēloņus, mēs varam sadarboties ar šiem partneriem, lai izstrādātu un ieviestu pielāgotus risinājumus, mērītu mūsu progresu un nodrošinātu vēlamo ietekmi – palīdzēt ilgtspējīgi pabarot pasauli, vienlaikus pārveidojot visneaizsargātāko cilvēku dzīves, un radīt pozitīvu ietekmi uz planētu.

Nestlé Responsible Sourcing Standard