Nestlét tunnustati 2021. aasta Bloombergi soolise võrdõiguslikkuse indeksis

Nestlét tunnustati 2021. aasta Bloombergi soolise võrdõiguslikkuse indeksis

Nestlét tunnustati Bloombergi 2021. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeksis ettevõtte pühendumuse eest suurendada soolist tasakaalu ja edendada naiste võrdõiguslikkust töökohal. Nestlé Baltics’is moodustavad tänaseks naised 88% juhatuse taseme töötajatest. Ülemaailmselt on sooline võrdõiguslikkus, mitmekesisus ja kaasatus põhiväärtused, mille eest ettevõte seisab ja järjepidevalt rakendab.

Iga-aastases Bloombergi soolise võrdõiguslikkuse indeksis mõõdetakse võrdõiguslikkust viie kriteeriumi alusel: naisjuhtimine ja talentide võrgustik, võrdne palk ja sooline palgapariteet, kaasav kultuur, seksuaalse ahistamise poliitikad ning naistemeelsed kaubamärgid. Nestlé jõudis selle aasta indeksisse tänu sellele, et saavutas või skooris üle Bloombergi määratud ülemaailmse künnise. Indeksis tunnustati Nestlé suuri edusamme ettevõtte kaasava kultuuri edendamisel, soolise palga ja võrdse palgapariteedi arendamisel ning naistemeelse kaubabrändi loomisel.

Nestlé on globaalsel ja piirkondlikul tasemel loonud mitmeid programme, mis on suunatud mitmekesisuse ja kaasatuse loomisele. Seda on saavutatud ja integreeritud kõikides inimressursside tavades, alustades palkamisest, tööhüvitiste programmidest, organisatsioonisisesest kultuurist, inimanalüütika võimendamisest soolise palgalõhe vähendamiseks, jätkates mentorluse ja sponsorluse programmidega ning veel üldise strateegiaga, mis rõhutab mitmekesisust ja kaasatust kui ettevõtte kahte peamist väärtust.

Nestlé on viimaste aastate jooksul teinud silmapaistvaid edusamme, et suurendada kogu maailmas juhtivatel kohtadel töötavate naiste arvu. 2019. aastal esitas ettevõte tegevuskava (Gender Balance Acceleration Plan) ülemaailmselt juhtivatel ametikohtadel töötavate naiste arvu suurendamiseks. Praegu moodustavad naised 43% nendest ametikohtadest. Nestlé keskendub naiste osakaalu suurendamisele kontserni 200 tippjuhi ametikoha seas. Eesmärgiks on praegune 20 protsendiline osakaal tõsta 2022. aastaks 30 protsendini.

Gender Balance Acceleration Plan keskendub samuti julge juhtimise, võimestava kultuuri ja tavade võimaldamisele, mis tähendab seda, et kõik eesmärgid peavad olema mõõdetavad ja teostatavad igal organisatsiooni tasandil. 2019. aastal avaldas Nestlé uue määruse Global Parental Support Policy, mis täpsustas, et vanemlikke rolle ei saa sooliselt määratleda. Nestlé liitus 2020. aastal Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) Global Business and Disability Network põhikirjaga, et tagada puuetega inimeste kaasamise oma töökohtadesse. Hiljuti liitus ettevõte asutajaliikmena Maailma Majandusfoorumi „Partnering for Racial Justice in Business“ initsiatiiviga, et toetada muudatuste läbiviimist, mis juurivad välja institutsionaalse rassismi ettevõtetes ja ühiskonnas. Nestlé on seda juba mõnda aega praktiseerinud – ettevõte koolitab töötajaid alateadlikkust kallutatusest lahti saama ja integreerib soolise tasakaalu põhimõtet oma inimeste juhtimise igapäevapraktikatesse.

Nestlé on alati üritanud oma tööjõus uuendusi läbi viia, võimaldades oma ettevõtte naistele talendijuhtimispraktikaid ning suurendades mentorluse ja sponsorluse programme. Selline järjepidev pingutus kannab vilja suurenevas naiste arvus juhtivatel ametikohtadel ja juhatustes ülemaailmselt.

Nestlé Baltics osaleb samuti ülemaailmsetes Nestlé initsiatiivides, näiteks osales ettevõte alateadliku kallutatuse koolitusel.

„Mitmekesisus ja sooline võrdõiguslikkus on universaalsed väärtused, mis muudavad ettevõtteid tugevamaks, annavad neile konkurentsieelise ning ühendavad töötajaid inimlikul tasandil,“ ütles Ade Merilai, Balti riikide juht.

Ta ise liitus Nestlé Balticsiga 2013. aastal Eesti müügijuhina ning möödunud aastal nimetati Nestlé Balti riikide juhiks.

Mercer Consultingu andmed näitavad, et kolm Balti riiki on teinud märkimisväärseid edusamme nii soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel kui ka palgalõhe kaotamisel. Näiteks moodustavad naised Leedus 41%, Lätis 46% ja Eestis 52% professionaalidest. Juhatuse tasemel töötavad Leedus 41%, Lätis 39% ja Eestis 38% naisi. Kolme Balti riigi seas on naiste osakaal juhtkonna tasandil kõige kõrgem Eestis (36%), Lätis on osakaal 32% ning Leedus 21%.

Mercer Consultingu andmetel teenivad Eestis juhtkonna tasemel olevad naised endiselt 0,5% vähem kui mehed. Lätis on vahe veidi suurem, juhtivatel kohtadel olevatele meestele makstakse 8% rohkem palka kui sama kaliibriga naistele. Leedus aga teenivad juhtkonna tasemel olevad naised juba 10% rohkem kui mehed. Nestlé jälgib soolist palka ja võrdset palka üle kogu ettevõtte, et veenduda kõikide lünkade tuvastamises ja kõrvaldamises.